• Reliable CE (European Conformity) Certified self-tests
 • Ordered today, delivered tomorrow
 • Anonymous Shipping
 • Credit - and post payment
 • Contact
 • Autotests certifiés CE (conformité européenne) fiables
 • Commandé aujourd'hui, livré demain
 • Expédition anonyme
 • Crédit - et post-paiement
 • Contact
 • Betrouwbare CE (Europese conformiteit) gecertificeerde zelftests
 • Vandaag besteld, morgen in huis
 • Anonieme verzending
 • Creditcard - en achteraf betalen
 • Contactpersoon
  • Zuverlässige CE zertifizierte Selbsttests
  • Heute bestellt, morgen geliefert
  • Anonymer Versand
  • Kredit- & Rechnungszahlung
  • Kundenservice
   
 • Niezawodne autotesty z certyfikatem CE (zgodność europejska)
 • Zamówione dzisiaj, dostarczone jutro
 • Wysyłka anonimowa
 • Kredyt i płatność po wykonaniu usługi
 • Kontakt
 • Autotest certificati CE (conformità europea) affidabili
 • Ordinato oggi, consegnato domani
 • Spedizione anonima
 • Credito e pagamento posticipato
 • Contatto
 • Autocomprobaciones certificadas CE (conformidad europea) fiables
 • Pedido hoy, entregado mañana
 • Envío anónimo
 • Crédito y pospago
 • Contacto

Zasady i Warunki

Spis treści

OGÓLNE WARUNKI KONSUMENTA DE TESTER BV (04-03-2021)

01 – Definicje
02 – Informacje ogólne
03 – Zawarcie umowy
04 – Ceny i stawki
05 – Termin i warunki dostawy
06 – Siła wyższa
07 – Dostawa, transport, ryzyko
08 – Zmniejszenie
09 – Prawo odstąpienia od umowy i okres odstąpienia od umowy
10 – Reklamacje
11 – Gwarancja i roszczenia konsumenckie
12 – Odpowiedzialność i zamieszanie
13 – Środki ostrożności i wycofywanie
14 – Własność intelektualna
15 – Fakturowanie i płatności
16 – Zastrzeżenie własności
17 – Przypisywane braki i rozwiązanie umowy
18 Prawo właściwe i właściwy sąd
Załącznik I – informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy
Załącznik II – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

OGÓLNE WARUNKI DLA KONSUMENTÓW DE TESTER BV 1. Definicje

1. Definicje

Konsument : osoba fizyczna, która nie działa w ramach swojego zawodu lub działalności gospodarczej i która kupuje określone Produkty od De Tester;

De Tester:  De Tester BV, z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności w (1016 BR) Amsterdam, pod adresem Herengracht 178, zarejestrowana w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod numerem 83040153;

oferta : Każda oferta złożona przez De Tester na dostawę Produktów;

Siła większości : sytuacja, o której mowa w artykule 6 niniejszych warunków;

Produkt(en) : produkty i/lub usługi, które De Tester ma dostarczyć Konsumentowi, w tym dokumentacja produktu, instrukcje użytkowania i opakowanie;

Witryna internetowa : Witryna De Tester,  https://www.de-soa-tester.nl https://www.de-medische-tester.nl https://www.de-medische-tester.be  oraz  https://the-tester.com/?v=11aedd0e4327          

2. Ogólne

 1. Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie wyłącznie do wszelkich Ofert i wszystkich umów, na mocy których De Tester dostarcza produkty Konsumentowi.
 2. Termin „pisemny” w odniesieniu do komunikacji między De Tester a Konsumentem obejmuje również komunikację elektroniczną.
 3. De Tester ma prawo angażować osoby trzecie w celu wykonania umowy.
 4. Bez uprzedniej zgody De Tester Konsument nie może przenieść na osobę trzecią żadnych praw ani obowiązków wynikających z zawartej między stronami umowy. strona trzecia. Klauzula ta ma skutek prawnorzeczowy.

3. Zawarcie Umowy.

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy i każdej umowy zawartej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca przed zawarciem umowy na odległość wskaże, w jaki sposób przedsiębiorca może zapoznać się z ogólnymi warunkami i że zostaną one przesłane bezpłatnie tak szybko, jak to możliwe na żądanie konsumenta.
 3. Jeżeli umowa zawierana jest na odległość drogą elektroniczną, to w przeciwieństwie do ustępu poprzedniego, a przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł z łatwością zapamiętać je na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe przed zawarciem umowy na odległość, zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami elektronicznymi oraz że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków zastosowanie mają określone warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, a konsument zawsze może powołać się na mające zastosowanie postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze w przypadku sprzecznych warunków.

4. Ceny i stawki

 1. Wszystkie ceny i stawki podane są w euro bez podatku VAT i kosztów wysyłki, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Koszty wysyłki zostaną podane przed złożeniem ostatecznego zamówienia.
 2. Kiedy ceny i/lub stawki czynników kształtujących ceny, takich jak na przykład płace, materiały, różnice walutowe, koszty transportu, cła importowe lub stawki ubezpieczeniowe, ulegną podwyżce z jakiegokolwiek powodu, De Tester ma prawo do zmiany uzgodnionych odpowiednią cenę w dowolnym momencie.

5. Czas i terminy dostaw

 1. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu, pozycje dostępne są z magazynu, chyba że wskazano inaczej. De Tester dołoży wszelkich starań, aby zamówienie złożone w dniu roboczym przed godziną 12:00 zostało wysłane tego samego dnia. W przypadku zamówień złożonych między godziną 12:00 w piątek a 12:00 w poniedziałek De Tester dołoży wszelkich starań, aby zamówienie zostało wysłane w poniedziałek.
 2. Jeżeli Produkt jest (tymczasowo) wyprzedany, Konsument zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie miał możliwość zaczekania do czasu, aż Produkt będzie ponownie dostępny. Jeżeli Konsument nie odpowie lub nie będzie chciał czekać, umowa zostanie rozwiązana przez De Tester, a zapłacona już cena zakupu zostanie zwrócona Konsumentowi w ciągu trzydziestu dni.
 3. Terminy dostaw i inne terminy rozpoczynają swój bieg pierwszego dnia roboczego po zawarciu umowy i są oparte na informacjach i istniejących okolicznościach znanych w chwili zawarcia umowy.
 4. Podane lub uzgodnione terminy dostaw i inne terminy są przybliżone i nigdy nie są traktowane jako terminy ostateczne.
 5. Terminy dostaw i inne terminy ulegają przedłużeniu o czas opóźnienia wykonania umowy z powodu siły wyższej, okoliczności innych niż znane De Tester, braku płatności lub zawieszenia przez De Tester swoich zobowiązań.

6. Siła wyższa

 1. W przypadku, gdy De Tester nie może (dalsze) wykonać umowy z powodu Siły Wyższej o charakterze stałym lub tymczasowym, niezależnie od tego, czy sytuacja Siły Wyższej była przewidywalna, De Tester ma prawo odroczyć (dalsze) wykonanie umowy w całości lub w części, lub, według uznania De Tester, rozwiązać umowę częściowo lub całkowicie, za pisemnym wypowiedzeniem i bez interwencji sądu. Jakiekolwiek rozwiązanie nie ma wpływu na prawo De Tester do zapłaty od Konsumenta za usługi już wykonane przez De Tester, a De Tester nigdy nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w takiej sytuacji.
 2. Tester powiadomi Konsumenta o wystąpieniu Siły Wyższej tak szybko, jak to możliwe. W przypadku zawieszenia, o którym mowa w art. 6.1, De Tester będzie nadal uprawniony do rozwiązania umowy w całości lub w części w późniejszym terminie.
 3. Siła wyższa obejmuje wszystkie okoliczności, które czasowo lub trwale uniemożliwiają firmie De Tester wypełnienie jej zobowiązań, takie jak pożar, mróz, strajk lub lokaut, zamieszki, wojna, środki rządowe, brak dostawców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, zakłócenia w pracy komputera, telefonu i Internetu, kradzież lub sprzeniewierzenie zapasów, a ponadto wszelkie okoliczności, w których nie można rozsądnie oczekiwać od De Tester wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec Konsumenta (dalej). Siła wyższa dostawców De Tester jest również uważana za siłę wyższą De Tester.
 4. Jeżeli działanie Siły Wyższej po stronie De Tester trwa dłużej niż trzydzieści dni, Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy w części niewykonanej w drodze pisemnego oświadczenia.

7. Dostawa, transport, ryzyko

 1. Dostawa odbywa się pod wskazany przez Konsumenta adres na terenie Holandii. Produkty są na koszt i ryzyko De Tester do momentu wydania Produktów Konsumentowi.
 2. De Tester prześle Konsumentowi następujące informacje nie później niż w momencie dostarczenia Produktów:
   • Adres wizytowy De Tester;
   • Sposób, w jaki Konsument może złożyć reklamację;
   • Sposób i warunki, na jakich można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy (patrz poniżej, artykuł 9);
   • Wzór formularza odstąpienia od umowy.

8. Zmniejsz

 1. Konsument zobowiązany jest do współpracy przy dostarczeniu, jak również do odbioru Produktów.
 2. Jeśli Konsument nie odbierze Produktów, De Tester zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Konsumenta wszelkich związanych z tym kosztów (w tym kosztów magazynowania i transportu).
 3. Odmowę przyjęcia uważa się za odrzuconą, jeżeli zamówione Produkty były oferowane do dostawy, ale dostawa okazała się niemożliwa. Podanie błędnego lub niepełnego adresu odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta. Za dzień dostawy uważa się dzień odmowy przyjęcia.

9. Prawo do odstąpienia od umowy i okres ugodowy

 1. Konsument może w czternastodniowym okresie do namysłu rozwiązać umowę dotyczącą zakupu Produktów bez podania przyczyn.
 2. Konsument musi zwrócić wzór formularza do De Tester w okresie rozpatrzenia lub w inny jednoznaczny sposób zaznaczyć, że chce rozwiązać umowę kupna-sprzedaży. Po otrzymaniu wzoru formularza lub jednoznacznego zawiadomienia, De Tester potwierdzi rozwiązanie umowy.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa, rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu Produktów przez Konsumenta. Jeżeli Konsument wskazał uprzednio jako odbiorcę osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, decydujące znaczenie ma odbiór przez tę osobę trzecią.
 4. Jeżeli Konsument zamówił wiele Produktów, które są dostarczane w kilku dostawach, okres odstąpienia od umowy rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Konsumenta ostatniej dostawy lub, w stosownych przypadkach, ostatniej dostawy przez osobę trzecią wskazaną z góry przez Konsumenta inną niż kariera.
 5. Konsument jest zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z produktem i opakowaniem w okresie odstąpienia od umowy. Rozpakuje lub użyje Produktów tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i działania produktu, tak jak zrobiłby to w sklepie. Jeżeli Konsument rozpakuje lub użyje Produktów w sposób wykraczający poza dopuszczalny zakres albo uszkodzi Produkt lub opakowanie, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu.
 6. Jeżeli Produkty składają się z produktów higienicznych, ze względu na przepisy sanitarne niedozwolone jest wyjmowanie tych Produktów z zapieczętowanego opakowania. Wszelkie produkty higieniczne rozpakowane i zwrócone do De Tester zostaną zniszczone i nie zostaną zaksięgowane.
 7. Konsument musi zwrócić Produkty wraz ze wszystkimi akcesoriami iw oryginalnym opakowaniu wraz z kopią faktury do De Tester tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym zgłosił chęć rozwiązania umowy. Decydujące jest to, czy Konsument rzeczywiście zaoferował/przekazał przesyłkę firmie kurierskiej w okresie rozpatrzenia. De Tester zastrzega sobie prawo do wydania konkretnych instrukcji dotyczących zwrotu Produktów.
 8. Koszty zwrotu Produktów ponosi Konsument. Jest to również określone w Ofercie, na Stronie Internetowej oraz w potwierdzeniu zamówienia. Konsument musi zadbać o należyte zafakturowanie przesyłki.
 9. Po otrzymaniu przez De Tester zwróconych Produktów, De Tester w ciągu czternastu dni zwróci Konsumentowi pełną cenę zakupu, w tym koszty wysyłki standardowej przesyłki. Zwrot zostanie dokonany w tej samej walucie i przy użyciu tych samych środków płatniczych.
 10. Jeżeli Konsument nie spełni warunków określonych w niniejszym artykule, nie ma możliwości odstąpienia od umowy, a cena zakupu nie podlega zwrotowi.

10. Reklamacje

 1. Konsument nie może już odwołać się od wady wykonania, jeżeli nie zgłosił jej na piśmie w rozsądnym terminie po wykryciu wady lub rozsądnie powinien był ją wykryć.
 2. Reklamacja musi zawierać wszystkie informacje istotne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, takie jak data dostawy, adres, na który dostarczono Produkty, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz wszelkie istotne zdjęcia. Konsument jest również zobowiązany do zatrzymania wadliwej części i zwrotu jej do De Tester na pierwsze żądanie.

11. Rękojmia i roszczenia Konsumenta

 1. Przedsiębiorca dołoży najwyższej staranności w przyjmowaniu i realizacji zamówień na produkty oraz w ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 4 niniejszych Ogólnych Warunków, firma zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, ale nie później niż w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy termin dostawy. Jeżeli dostawa uległa opóźnieniu lub jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia. Konsument ma w takim przypadku prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kary oraz prawo do dowolnego odszkodowania.
 4. W przypadku rozwiązania zgodnie z poprzednim paragrafem, przedsiębiorca zwróci konsumentowi zapłaconą kwotę tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej jednak w ciągu 30 dni od rozwiązania.
 5. Jeżeli dostawa zamówionego produktu okaże się niemożliwa, przedsiębiorca postara się zapewnić towar zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiale zakomunikowane, że dostarczany jest artykuł zastępczy. Koszt ewentualnej przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca.
 6. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do czasu dostawy do konsumenta lub wcześniej wyznaczonego i ogłoszonego przez przedsiębiorcę przedstawiciela, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
  1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych warunków iz wyjątkiem produktów, dla których obowiązuje krótszy okres przydatności do spożycia, De Tester gwarantuje solidność dostarczonych przez siebie Produktów przez trzy miesiące od daty dostawy. Oznacza to, że De Tester gwarantuje, że Produkty spełniają specyfikacje techniczne określone w umowie lub Ofercie.
  2. De Tester nie gwarantuje w żaden sposób, że sprzedawane przez niego Produkty są odpowiednie do celu, jaki Konsument ma z Produktami. Do Konsumenta należy zbadanie przed zawarciem umowy, czy kupowane Produkty nadają się do zamierzonego przez Konsumenta celu i zastosowania.
  3. Jeżeli świadczenie nie zostało wykonane w sposób zadowalający, w porozumieniu z Konsumentem zostanie dokonany wybór między ponownym wysłaniem Produktów, uzupełnieniem dostawy lub zaliczeniem proporcjonalnej części ceny zakupu.
  4. W przypadku ponownego wyboru wykonania, De Tester określi sposób i czas dostawy. Konsument zwróci wadliwe Produkty do De Tester na koszt De Tester na pierwsze żądanie i zgodnie z instrukcjami De Tester.
  5. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi Konsument pozostaje zobowiązany do zakupu i zapłaty za wszelkie inne zamówione Produkty. (Uzasadnione) roszczenie gwarancyjne nie uprawnia do wypowiedzenia.
  6. W każdym przypadku zobowiązanie gwarancyjne De Tester zawarte w tym artykule nie ma zastosowania, gdy:
   • wada wynika z faktu otrzymania przez De Tester niepełnych lub błędnych informacji dotyczących wykonania umowy;
   • wada polega na tym, że Konsument korzysta z Produktów w sposób inny niż zgodny z umówionym lub zwyczajowym sposobem korzystania z Produktów;
   • dokonano zmian lub napraw w Produktach bez uprzedniej pisemnej zgody De Tester;
   • dostarczone Produkty są dotknięte przyczynami zewnętrznymi;
   • Konsument nie wywiązuje się lub nie wywiązywał się z jakichkolwiek zobowiązań wobec De Tester wynikających z umowy podstawowej, należycie lub terminowo.
  7. Koszty transportu w przypadku ponownej dostawy Produktów ponosi De Tester.
  8. W przypadku przedmiotów, które firma De Tester uzyskuje od stron trzecich, jej zobowiązania wobec Konsumenta nigdy nie są większe ani dłuższe niż zobowiązania (gwarancyjne) tych osób trzecich wobec firmy De Tester.

12. Odpowiedzialność i odszkodowanie

 1. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze w stosunku do De Tester, z wyjątkiem roszczeń uznanych przez De Tester, przedawniają się po roku od dnia, w którym Konsument dowiedział się o szkodzie i odpowiedzialności De Tester.
 2. Konsument zwalnia firmę De Tester z wszelkiej odpowiedzialności oraz z tytułu wszelkich kosztów i szkód poniesionych przez firmę De Tester i osoby trzecie w związku z użytkowaniem Produktów w sposób inny niż zgodny z uzgodnionym lub zwyczajowym użytkowaniem Produktów.
 3. W żadnym przypadku firma De Tester nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w zakresie, w jakim wynikają one z nieprzestrzegania instrukcji/instrukcji firmy De Tester lub nieprzestrzegania przez Konsumenta lub osoby trzecie wymagań dotyczących użytkowania, kontroli i/lub konserwacji Produktów .

13. Środki bezpieczeństwa i wycofanie

 1. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznej współpracy (środków związanych z) ostrzeżeniem o bezpieczeństwie, kontrolą bezpieczeństwa i wymianą Produktów ze względów bezpieczeństwa.
 2. Konsument jest również zobowiązany do niezwłocznej współpracy w przypadku wycofania Produktów zainicjowanego przez firmę De Tester.
 3. Wszelkie szkody lub koszty Konsumenta w związku z postanowieniami niniejszego artykułu zostaną zrekompensowane do wysokości wartości faktury za pierwotnie dostarczone i/lub odzyskane Produkty, naliczanej przez De Tester. Utrata obrotów i zysków Konsumenta nie podlega rekompensacie.

14. Własność intelektualna

 1. Konsumentowi nie wolno kopiować, przechowywać, publikować, powielać ani w inny sposób wykorzystywać materiałów tekstowych i/lub graficznych z Witryny bez wyraźnej zgody De Tester.
 2. Konsumentowi nie wolno usuwać ani zmieniać jakichkolwiek oznaczeń znaków (jakościowych), takich jak oznakowanie CE, nazwy handlowe, patenty lub inne prawa z Produktów dostarczonych przez De Tester.
 3. Konsument nie może usuwać (w całości ani w części) ani czynić niewidocznymi lub nieczytelnymi jakichkolwiek oznaczeń identyfikacyjnych umieszczonych na Produktach.

15. Fakturowanie i płatność

 1. W przypadku zamówienia za pośrednictwem Serwisu cena zakupu musi zostać opłacona z góry za pomocą jednej z opcji płatności dostępnych w Serwisie.
 2. W przypadku wyboru płatności z góry umowa zostaje zawarta pod warunkiem rozwiązania płatności. Oznacza to, że zamówienie zostanie wysłane dopiero po otrzymaniu płatności przez De Tester. W przypadku nieotrzymania płatności Konsument otrzyma upomnienie. Jeśli płatność nadal nie zostanie otrzymana, De Tester ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. Płacąc przelewem bankowym, konsument powinien wyraźnie podać numer zamówienia w płatności i wziąć pod uwagę czas przetwarzania przez banki.
 3. We wszystkich innych przypadkach Konsument musi zapłacić całą kwotę podaną na fakturze, w tym podatek VAT, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.
 4. Płatności należy dokonywać netto na wskazane konto bankowe De Tester. Dzień waluty wskazany na wyciągu bankowym De Tester jest uważany za dzień płatności.
 5. Jeżeli Konsument nie zapłacił całej należnej kwoty w uzgodnionym terminie płatności, a De Tester upomniał Konsumenta o zachowaniu czternastodniowego terminu płatności, zgodnie z prawem Konsument popada w zwłokę. Od dnia zwłoki Konsumenta do dnia pełnej zapłaty Konsument jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, o których mowa w art. 6:119 holenderskiego Kodeksu Cywilnego. Ponadto Konsument musi uiścić pozasądowe koszty windykacji zgodnie ze stopniowaną skalą decyzji dotyczącej holenderskiej ustawy o pozasądowych kosztach windykacji (Wet normering buitengerechtelijke incassokosten).
 6. De Tester ma prawo do fakturowania umów, które są realizowane w częściach, za dostawę częściową.
 7. Płatności przychodzące służą zawsze w pierwszej kolejności do uregulowania kosztów sądowych i pozasądowych, kar i odsetek, a następnie służą do uregulowania najstarszych zaległych rachunków z De Tester, niezależnie od innego wskazania przez Konsumenta.

16. Zastrzeżenie tytułu

 1. Produkty dostarczone przez De Tester pozostają jego własnością do czasu wypełnienia przez Konsumenta wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, w tym roszczeń z tytułu niewykonania umowy (takich jak odsetki, koszty i kary), wszystko to w rozumieniu art. Kodeks cywilny.
 2. Konsument jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w odniesieniu do wszystkich Produktów, na których De Tester zachowuje prawo własności, do zapewnienia De Tester dostępu do tych przedmiotów oraz do niezwłocznego poinformowania De Tester na piśmie o wszelkich działaniach osób trzecich, które są lub mogą mieć związek do dostarczonych Produktów w sposób na szkodę De Tester.
 3. De Tester ma prawo odebrać (lub odebrać) dostarczone Konsumentowi Produkty, które pozostały własnością De Tester, gdy Konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań lub De Tester ma powody sądzić, że Konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych. Konsument ma obowiązek umożliwienia zwrotu. Koszty związane z odebraniem produktu ponosi Konsument. Przy odbiorze Produktów, Konsumentowi zostanie zaksięgowane na podstawie wartości faktury lub, w przypadku uszkodzenia Produktów, na podstawie godziwej wartości rynkowej.
 4. Konsument jest zobowiązany do zwrócenia uwagi osób trzecich (takich jak powiernicy i zarządcy, którzy roszczą sobie jakiekolwiek prawa w odniesieniu do Produktów, do których firma De Tester zastrzegła tytuł własności) na zastrzeżenie własności firmy De Tester. Konsument niezwłocznie poinformuje De Tester o powyższym przypadku na piśmie listownie oraz drogą elektroniczną.

17. Zarzucane niewykonanie i rozwiązanie umowy przez Testującego

 1. Uznaje się, że Konsument popadł w zwłokę z mocy prawa, a (pozostałe) zadłużenie Konsumenta wobec De Tester staje się natychmiast wymagalne, gdy:
   • Konsument złożył wniosek o ogłoszenie własnej upadłości, został ogłoszony w upadłości, występuje o moratorium lub ubiega się o dopuszczenie do ustawy o restrukturyzacji zadłużenia osób fizycznych; Lub
   • Konsument umiera; Lub
   • Konsument nie wywiązuje się lub nie wypełnia całkowicie żadnych zobowiązań wobec De Tester wynikających z przepisów prawa lub warunków umownych; Lub
   • Konsument nie zapłaci kwoty faktury należnej De Tester w terminie czternastu dni określonym w wezwaniu; Lub
   • zajęcie całości lub części majątku Konsumenta; Lub
   • sytuacja podobna do a za pośrednictwem prawa państwa zamieszkania Konsumenta,
 1. W sytuacjach, o których mowa w artykule 17.1, De Tester ma prawo zawiesić swoje zobowiązania lub rozwiązać umowę, w całości lub w części, natychmiast i bez interwencji sądu, wszystko to bez uszczerbku dla innych praw De Tester, takich jak prawa dotyczące już przedawnionych kar, odsetki i prawo do odszkodowania.
 2. De Tester nie jest zobowiązany do wypłaty Konsumentowi jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 3. Po rozwiązaniu Umowy postanowienia, które ze swej natury mają trwać nadal, pozostają w mocy.
 4. W przypadku rozwiązania De Tester jest uprawniony do odebrania Produktów, bez żadnych praw przysługujących Konsumentowi. W takim przypadku De Tester i jej upoważnieni przedstawiciele są uprawnieni do wejścia na teren/lokal Konsumenta w celu objęcia Produktów w posiadanie. Konsument zobowiązany jest do współpracy i podjęcia niezbędnych działań w celu umożliwienia De Tester dochodzenia swoich praw.

18. Prawo właściwe i właściwy sąd

 1. Każda umowa zawarta pomiędzy stronami podlega prawu holenderskiemu.
 2. Konwencja wiedeńska dotycząca sprzedaży nie ma zastosowania.
 3. Wszelkie spory związane z umową lub z niej wynikające zostaną przedłożone w pierwszej instancji sędziemu, który zgodnie z prawem holenderskim jest właściwy do rozpoznania sporu.

Załącznik I – Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy

Informacje dotyczące odwołania.

Możesz rozwiązać umowę bez podania przyczyny w ciągu czternastodniowego okresu rozliczeniowego, licząc od otrzymania Produktów, odsyłając w tym terminie wzór formularza do De Tester lub zawiadamiając w inny jednoznaczny sposób o chęci rozwiązania umowy porozumienie. Po otrzymaniu wzoru formularza lub jednoznacznego zawiadomienia, De Tester potwierdzi rozwiązanie umowy.

Jesteś zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z Produktem i jego opakowaniem w okresie odstąpienia od umowy. Możesz rozpakować lub używać Produktów tylko w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, cech i działania produktu, tak jak w sklepie. Jeśli rozpakujesz lub użyjesz Produktów w sposób wykraczający poza to, co jest dozwolone lub uszkodzisz Produkty lub opakowanie, ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów. Jeżeli Produkty składają się z produktów higienicznych, niedopuszczalne jest wyjmowanie tych Produktów z ich zapieczętowanych opakowań ze względu na przepisy higieniczne.

Musisz zwrócić Produkty wraz ze wszystkimi akcesoriami iw ich oryginalnym opakowaniu wraz z kopią faktury do De Tester tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym wskazałeś rozwiązanie umowy. Koszty zwrotu Produktów ponosisz jako konsument. Jesteś odpowiedzialny za odpowiednią opłatę pocztową paczki.

Po otrzymaniu przez De Tester zwróconych Produktów, De Tester zwróci pełną cenę zakupu, w tym koszty wysyłki standardowej przesyłki, w ciągu czternastu dni. Zwroty będą dokonywane w tej samej walucie i przy użyciu tych samych środków płatniczych.

Jeśli nie spełnisz warunków określonych w tym artykule, nie może dojść do rozwiązania umowy, a cena zakupu nie zostanie zwrócona.

Reklamacje dotyczące dostarczonych Produktów oraz inną korespondencję można kierować na adres info@the-tester.com.

Szczegóły firmy:

De Tester BV

Herengracht 178,

1016 BR Amsterdam

Załącznik II – Wzór formularza

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać e-mailem tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: De Tester BV

 • Niniejszym informuję, że cofam naszą umowę sprzedaży i dostawy następujących Produktów: ________________________________________________________________________________________________________

            ____________________________________________________________________________

 • Zamówiono w dniu __________ [data zamówienia] i otrzymano w dniu __________ [data zamówienia usług lub odbioru Produktów].
 • Nazwa konsumenta:
 • Adres Konsument:
 • Podpis (jeśli jest wypełniony na papierze):

OGÓLNE WARUNKI DLA KLIENTÓW De Tester BV

1.  Definicje

Klient : osoba fizyczna lub prawna działająca jako firma zarejestrowana w rejestrze handlowym i kupująca Produkty i/lub usługi od De Tester;

Tester : De Tester BV, z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności w (1016 BR) Amsterdam, pod adresem Herengracht 178, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej pod numerem 83040153;

Oferta cenowa : każda oferta złożona przez firmę De Tester dotycząca świadczenia usług lub dostawy Produktów;

Siła wyższa : sytuacja, o której mowa w artykule 6 niniejszych warunków;

Produkt(y) : produkty i/lub usługi, które De Tester ma dostarczyć Klientowi, w tym dokumentacja produktu, instrukcje użytkowania i opakowanie;

Witryna internetowa : witryna De Tester to https://the-tester.com/?v=11aedd0e4327.

2.  Ogólne

   1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie do wszystkich umów i Ofert, na podstawie których De Tester świadczy usługi lub Produkty na rzecz Klienta. Wyklucza się zastosowanie innych ogólnych warunków Klienta lub osób trzecich.
   2. De Tester ma prawo angażować osoby trzecie w celu wykonania umowy.
   3. Odmienne warunki oraz zmiany i uzupełnienia do dowolnego postanowienia umowy są ważne tylko wtedy, gdy zostały określone na piśmie i podpisane przez obie strony.
   4. Termin „na piśmie” w odniesieniu do komunikacji między firmą De Tester a Klientem oznacza również komunikację elektroniczną. System elektroniczny De Tester jest uważany za jedyny dowód treści i czasu otrzymania i wysłania danej komunikacji elektronicznej.
   5. Bez uprzedniej zgody Klientowi nie wolno używać nazwy De Tester w reklamach lub publikacjach ani stwarzać wrażenia, że ​​istnieje współpraca między Klientem a De Tester lub że strony są ze sobą powiązane.
   6. Przy interpretacji znaczenia ogólnych warunków, miarodajna jest wersja holenderska.
   7. Bez uprzedniej zgody De Tester Klient nie może przenieść na osobę trzecią żadnych praw ani obowiązków wynikających z zawartej między stronami umowy. Klauzula ta ma skutek na mocy prawa rzeczowego.
   8. Żadna porada nie zwalnia Klienta z obowiązku zbadania Produktów (każdorazowo) pod kątem ich przydatności do zamierzonych przez Klienta celów. Faktyczne zastosowanie i użytkowanie Produktów odbywa się całkowicie na koszt i ryzyko Klienta.
   9. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych ogólnych warunków lub umowy zostanie z jakiegokolwiek powodu całkowicie lub częściowo nieważne lub unieważnione w dowolnym momencie, pozostałe postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie pozostaną w mocy. Strony będą następnie negocjować treść nowego postanowienia, które będzie jak najbardziej zbliżone do treści i znaczenia pierwotnego postanowienia.
   10. Jeśli De Tester nie zawsze wymaga ścisłego przestrzegania niniejszych warunków, nie oznacza to, że ich postanowienia nie mają zastosowania lub że De Tester zrzekł się prawa do wymagania ścisłego przestrzegania tych warunków w innych przypadkach.

3.  Zawarcie Umowy

   1. Przed zawarciem umowy Klient musi przekazać De Tester wszystkie istotne informacje dotyczące zakupionych Produktów i Usług. Klient gwarantuje dokładność i kompletność informacji dostarczonych przez niego lub w jego imieniu, na których De Tester opiera swoją ofertę.
   2. Klient jest do dyspozycji, aby odpowiedzieć na pytania De Tester, na które odpowiedzi są niezbędne do przygotowania oferty lub wykonania umowy.
   3. Wszystkie oferty De Tester są niezobowiązujące. Po akceptacji przez Klienta, De Testeris ma prawo wycofać swoją Ofertę w ciągu pięciu dni roboczych.
   4. Umowa zostaje zawarta z chwilą pisemnego potwierdzenia przez De Tester przyjęcia Oferty przez Klienta lub faktycznego (rozpoczęcia) dostawy Produktów lub usługi oferowanej Klientowi przez De Tester.
   5. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, wysłanie faktury nie stanowi pisemnego potwierdzenia. Jeżeli potwierdzenie nie zostanie wysłane i nie ma mowy o faktycznej dostawie lub rozpoczęciu dostawy Produktów przez De Tester, umowa zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu płatności przez De Tester.
   6. Jeśli akceptacja Oferty odbiega od Oferty, w drobnych punktach lub w inny sposób, De Tester nie będzie związany tym odstępstwem i żadna umowa nie zostanie zawarta, chyba że odchylenie zostanie wyraźnie zaakceptowane przez De Tester. Jeżeli mimo to przystąpi się do realizacji umowy, Oferta jest wiążąca w zakresie zawartych umów.
   7. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych Produktów. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić prawidłową ocenę oferty przez Klienta. Wszystkie zdjęcia mają charakter wyłącznie informacyjny i nie można z nich wywodzić żadnych praw.
   8. Klient nie może powoływać się na oczywiste błędy składu, programowania lub programowania w/na Stronie.

4.  Ceny i stawki

   1. Wszystkie ceny i stawki podane są w euro, bez podatku VAT i kosztów wysyłki, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Koszty wysyłki zostaną podane przed złożeniem ostatecznego zamówienia.
   2. Jeśli ceny i/lub stawki czynników determinujących cenę Produktu, takich jak płace, materiały, różnice kursowe, koszty transportu, cła importowe lub stawki ubezpieczenia, ulegną podwyżce z jakiegokolwiek powodu, De Tester będzie uprawniony do zmiany odpowiednio uzgodnioną cenę w dowolnym momencie.

5.  Czas i terminy dostaw

   1. Terminy dostaw i inne terminy rozpoczynają się pierwszego dnia roboczego po zawarciu umowy i opierają się na informacjach znanych w chwili zawarcia umowy oraz na panujących okolicznościach.
   2. Artykuły zamawiane za pośrednictwem Serwisu znajdują się na stanie magazynowym, chyba że wskazano inaczej. De Tester dołoży wszelkich starań, aby wysłać zamówienie złożone w dniu roboczym przed godziną 12:00 tego samego dnia. W przypadku zamówień złożonych między piątkiem 12:00 a poniedziałkiem 12:00, De Tester dołoży wszelkich starań, aby wysłać zamówienie w poniedziałek, z wyjątkiem świąt.
   3. Jeśli Produkt jest (tymczasowo) wyprzedany, Klient zostanie o tym jak najszybciej poinformowany i zaoferowana mu możliwość poczekania, aż Produkt będzie ponownie dostępny. Jeśli Klient nie odpowie lub nie chce czekać, umowa zostanie rozwiązana przez De Tester, a zapłacona już cena zakupu zostanie zwrócona w ciągu trzydziestu dni.
   4. Podane lub uzgodnione terminy dostaw i inne terminy są przybliżone i nigdy nie mogą być interpretowane jako termin ostateczny. De Tester nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z przekroczenia terminu dostawy lub innych terminów. Wypowiedzenie jest możliwe wyłącznie po otrzymaniu przez De Tester pisemnego zawiadomienia o niewywiązaniu się ze zobowiązań przez Klienta, w którym De Tester ma trzydzieści dni na wypełnienie swoich zobowiązań.
   5. Terminy dostaw i inne terminy zostaną przedłużone o czas opóźnienia w wykonaniu umowy spowodowanego Siłą Wyższą, okolicznościami innymi niż znane De Tester, brakiem płatności lub zawieszeniem przez De Tester swoich zobowiązań.
   6. Jeśli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec De Tester lub jeśli Klient nie wypełni lub nie wypełnił należycie swoich obowiązków (informacyjnych), De Tester może zawiesić dostawy.

6.  Siła wyższa

   1. Jeżeli De Tester nie będzie mógł (dalsze) wykonanie umowy z powodu Siły Wyższej o charakterze stałym lub tymczasowym, niezależnie od tego, czy Siłę Wyższą można było  przewidzieć  , De Tester będzie uprawniony, bez obowiązku zapłaty odszkodowania, do zawieszenia (dalsze) wykonanie umowy w całości lub w części lub, według uznania De Tester, rozwiązanie umowy w całości lub w części w drodze pisemnego zawiadomienia i bez interwencji sądu. Wypowiedzenie nie ma wpływu na prawo De Tester do zapłaty przez Klienta za jakiekolwiek świadczenia już wykonane przez De Tester, a De Tester nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za odszkodowanie w takiej sytuacji.
   2. De Tester jak najszybciej poinformuje Klienta o wystąpieniu Siły Wyższej. W przypadku zawieszenia, o którym mowa w art. 6.1, De Tester nadal będzie uprawniony do rozwiązania umowy w całości lub w części.
   3. Siła wyższa obejmuje wszystkie okoliczności, które czasowo lub trwale uniemożliwiają firmie De Tester wypełnienie jej zobowiązań, takie jak pożar, mróz, strajk lub lokaut, zamieszki, wojna, środki rządowe, brak dostawców, awarie energii elektrycznej, awarie komputerów, telefonów i Internetu, kradzieży lub sprzeniewierzenia zapasów, a ponadto wszelkie okoliczności, w których nie można rozsądnie oczekiwać od firmy De Tester wywiązania się ze swoich zobowiązań wobec Klienta (dalej). Siła wyższa ze strony dostawców De Tester jest również uważana za siłę wyższą ze strony De Tester.
   4. Jeżeli działanie Siły Wyższej po stronie De Tester trwa dłużej niż trzy miesiące, Klient jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w części, której nie można wykonać w drodze pisemnego oświadczenia.

7.  Dostawa, transport, ryzyko

   1. Dostawa Produktów nastąpi poprzez postawienie ich do dyspozycji Klienta w miejscu uzgodnionym z Klientem. Od tego momentu Klient ponosi ryzyko związane z przechowywaniem, załadunkiem, transportem i rozładunkiem rzeczy. 
   2. Nawet jeśli uzgodniono, że De Tester zorganizuje transport, ryzyko m.in. magazynowania, załadunku, transportu i rozładunku przedmiotu spoczywa na Kliencie.
   3. De Tester spełni swoje zobowiązanie do dostarczenia, gdy umożliwi Klientowi odbiór Produktów w uzgodnionym miejscu i czasie. Podanie błędnego lub niepełnego adresu odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.

8.  Przyjęcie dostawy

   1. Klient ma obowiązek współdziałania w zakresie dostawy, jak również odbioru Produktów.
   2. W przypadku nieodebrania przez Klienta dostawy Produktów, De Tester zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wszelkimi związanymi z tym kosztami (w tym kosztami magazynowania i transportu).
   3. Dostawę uważa się za odrzuconą, jeżeli podjęto próbę dostarczenia zamówionych Produktów, ale dostawa okazała się niemożliwa. Za dzień doręczenia uważa się dzień odmowy przyjęcia przesyłki.

9.  Kontrola i reklamacje

   1. Klient jest zobowiązany do jak najdokładniejszego sprawdzenia Produktów (w tym opakowania i instrukcji użytkowania) natychmiast po dostarczeniu i sprawdzenia, czy są one kompletne.
   2. Reklamacje dotyczące brakujących lub uszkodzonych (części) Produktów, opakowań, odchyleń w rozmiarze lub liczbie lub jakichkolwiek innych odchyleń od uzgodnionej specyfikacji produktu, które można rozsądnie wykryć podczas tej kontroli, należy złożyć w ciągu czternastu dni od dostawy, pod rygorem przepadku wszystkich prawa.
   3. Klient nie ma już prawa powoływać się na wadę wykonania, jeżeli nie zgłosi jej pisemnie w ciągu dwunastu miesięcy od dostawy iw ciągu czternastu dni od wykrycia lub powinien móc wykryć wadę. Do reklamacji należy dołączyć wszystkie istotne informacje umożliwiające prawidłowe rozpatrzenie reklamacji, takie jak data dostawy, adres, pod który dostarczono Produkty, dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz wszelkie istotne materiały wizualne. Klient ma również obowiązek zatrzymać wszelkie wadliwe części i zwrócić je bez transportu do De Tester niezwłocznie na żądanie.

10.  Gwarancja i roszczenia klientów

   1. Z należytym przestrzeganiem postanowień zawartych w innych miejscach niniejszych warunków iz wyjątkiem produktów o krótszym terminie przydatności do spożycia, De Tester gwarantuje solidność dostarczanych przez siebie produktów przez okres sześciu miesięcy od daty dostawy. Oznacza to, że De Tester gwarantuje, że Produkty spełniają specyfikacje techniczne określone w umowie lub Ofercie. Jeżeli umowa określa inny okres gwarancji, pozostała część tego artykułu pozostaje nienaruszona.
   2. De Tester w żaden sposób nie gwarantuje, że sprzedawane przez nią Produkty są odpowiednie do zamierzonego wykorzystania Produktów przez Klienta. Do Klienta należy przed zawarciem Umowy zbadanie, czy kupowane Produkty nadają się do zamierzonego przez Klienta celu i sposobu ich wykorzystania.
   3. Jeżeli De Tester dostarczy wadliwe wykonanie, może zdecydować się na ponowne wykonanie, uzupełnienie już dostarczonych elementów lub zaliczenie proporcjonalnej części ceny zakupu na rzecz Klienta.
   4. Jeżeli De Tester zdecyduje się wykonać świadczenie ponownie, De Tester określi sposób i czas wykonania. Klient niezwłocznie na żądanie De Tester i zgodnie z instrukcjami De Tester zwróci wadliwe Produkty do De Tester na koszt Klienta.
   5. W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego Klient zachowuje obowiązek przyjęcia dostawy i zapłaty za inne zamówione Produkty. (Uzasadnione) roszczenie gwarancyjne nie uprawnia Klienta do odstąpienia od umowy.
   6. Zobowiązania gwarancyjne firmy De Tester wynikające z tego artykułu w żadnym wypadku nie mają zastosowania, jeśli:
    • wada wynika z otrzymania przez De Tester niepełnych lub błędnych informacji dotyczących wykonania umowy;
    • wada wynika z korzystania przez Klienta z Produktów w sposób inny niż zgodny z umówionym lub zwyczajowym sposobem korzystania z Produktów;
    • dokonano zmian lub napraw w Produktach bez uprzedniej pisemnej zgody De Tester;
    • dostarczone Produkty zostały uszkodzone z przyczyn zewnętrznych;
    • Klient nie wywiązuje się lub nie wypełnił terminowo jakichkolwiek zobowiązań wobec De Tester wynikających z umowy podstawowej.
   7. Koszty transportu w przypadku ponownej dostawy Produktów są na koszt i ryzyko Klienta, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.
   8. W przypadku towarów zakupionych przez firmę De Tester od stron trzecich, jej zobowiązania wobec Klienta nigdy nie są większe ani dłuższe niż zobowiązania (gwarancyjne) tych osób trzecich wobec firmy De Tester. Firma De Tester zostanie zwolniona ze swoich zobowiązań wobec Klienta, gdy tylko przekaże Klientowi swoje roszczenia wobec osoby trzeciej.

11.  Odpowiedzialność / Odszkodowanie

   1. De Tester nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie wynikające z umowy (jeszcze nie zawartej) z Klientem lub jakiegokolwiek innego zobowiązania wynikającego z przepisów prawa (np. z tytułu czynu niedozwolonego). Obejmuje to również straty następcze, straty handlowe, utratę oszczędności, szkody spowodowane stagnacją biznesową lub szkody w wyniku roszczeń osób trzecich wobec Klienta.
   2. De Tester nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami personelu zatrudnionego przez De Tester lub innych osób, z których usług De Tester korzysta, w tym zaleceń lub porad, z wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub umyślnej lekkomyślności ze strony De Tester.
   3. Klient powstrzyma się od pociągania pracowników De Tester i osób zaangażowanych przez De Tester do osobistej odpowiedzialności w związku z umową.
   4. Jeżeli De Tester, niezależnie od powyższego (zgodnie ze standardami rozsądku i uczciwości) będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, odpowiedzialność De Tester wobec Klienta, umowna lub inna, będzie w każdym przypadku ograniczona do kwoty wypłaconej przez De Tester Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Testera w danym przypadku lub, jeśli De Tester nie ma do tego roszczenia, odpowiedzialność De Tester wobec Klienta, umowna lub inna, będzie w każdym przypadku ograniczona do wartości Produktów lub usług zakupionych przez Klienta lub (jeżeli jest niższa) kwotę 3.000 EUR łącznie za serię zdarzeń o tej samej przyczynie.
   5. Klient musi pociągnąć De Tester do odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione lub które mogą zostać poniesione w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od chwili, gdy Klient dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o szkodliwym zdarzeniu. W przeciwnym razie Klient nie będzie już do tego uprawniony.
   6. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze przeciwko De Tester, z wyjątkiem roszczeń uznanych przez De Tester, przedawniają się po roku od dnia, w którym Klient dowiedział się o szkodzie i odpowiedzialności De Tester.
   7. Klient zwolni firmę De Tester z wszelkiej odpowiedzialności oraz z wszelkich kosztów i szkód poniesionych przez firmę De Tester i osoby trzecie w związku z użytkowaniem Produktów w sposób inny niż zgodny z uzgodnionym lub zwyczajowym użytkowaniem Produktów, zgodnie z jak również za jakąkolwiek formę odpowiedzialności oraz za wszelkie koszty i szkody poniesione przez De Tester i osoby trzecie w związku z odsprzedażą Produktów poza Holandią.
   8. De Tester w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jeśli i w zakresie, w jakim wynikają one z nieprzestrzegania wskazówek/instrukcji dostarczonych przez De Tester lub nieprzestrzegania wymagań dotyczących użytkowania, kontroli i/lub konserwacji Produktów przez Klienta lub osoby trzecie.

12.  Środki bezpieczeństwa i wycofania

   1. Klient ma obowiązek natychmiastowej współpracy (środki w związku z) ostrzeżeniami bezpieczeństwa, kontrolami bezpieczeństwa i wymianą Produktów ze względów bezpieczeństwa.
   2. Klient ma również obowiązek niezwłocznej współpracy w przypadku wycofania Produktu zainicjowanego przez De Tester.
   3. Wszelkie szkody lub koszty poniesione przez Klienta w związku z postanowieniami niniejszego artykułu zostaną zrekompensowane do wysokości fakturowanej wartości pierwotnie dostarczonych Produktów lub, w zależności od przypadku, wycofanych Produktów, zgodnie z opłatą De Tester. Żadna utrata obrotów lub zysków ze strony Klienta nie będzie rekompensowana.

13.  Znaki probiercze, prawa własności intelektualnej i przemysłowej

   1. Wszelkie prawa do zarejestrowanych Produktów dostarczanych przez firmę De Tester, w tym prawa własności intelektualnej, przysługują wyłącznie firmie De Tester lub jej licencjodawcom. Sprzedaż i dostawa Produktów do Klienta nie rodzi żadnych uprawnień w zakresie przedmiotowych uprawnień.
   2. Klientowi nie wolno kopiować, przechowywać, publikować, powielać ani w inny sposób wykorzystywać materiałów tekstowych i/lub wizualnych z Witryny bez wyraźnej zgody De Tester.
   3. Klientowi nie wolno usuwać ani zmieniać żadnych znaków (jakości), takich jak oznakowanie CE, nazwy handlowe, patenty lub inne prawa wynikające z Produktów dostarczonych przez De Tester.
   4. Klient nie może usuwać ani czynić niewidocznymi lub nieczytelnymi jakichkolwiek znaków identyfikacyjnych umieszczonych na Produktach, w całości lub w części.

14.  Fakturowanie i płatność

   1. W przypadku zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu, cena zakupu musi zostać opłacona z góry za pomocą jednej z form płatności dostępnych w Serwisie. Możesz wybrać płatność z góry przelewem bankowym lub iDEAL lub później kartą kredytową. Akceptujemy karty MasterCard i Visa. Karta kredytowa nie zostanie obciążona, dopóki paczka nie zostanie wysłana.
   2. W przypadku wyboru płatności z góry umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym otrzymania zapłaty. Oznacza to, że zamówienie nie zostanie wysłane, dopóki De Tester nie otrzyma płatności. Jeśli płatność nie wpłynie w ciągu siedmiu dni, Klientowi zostanie wysłane przypomnienie. Jeżeli płatność nie zostanie ponownie otrzymana w ciągu siedmiu dni, De Tester ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Płacąc przelewem bankowym Klient musi przy wpłacie wyraźnie podać numer zamówienia, mając na uwadze czas, jaki banki będą potrzebowały na zrealizowanie przelewu.
   3. We wszystkich innych przypadkach Klient musi zapłacić całkowitą kwotę podaną na fakturze, w tym podatek VAT, w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia faktury, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Klient nie jest uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań płatniczych.
   4. Płatność netto musi być dokonana na konto bankowe De Tester wskazane przez De Tester, bez żadnych rabatów, potrąceń ani potrąceń. Data waluty wskazana na wyciągu bankowym De Tester będzie uważana za dzień płatności.
   5. Jeżeli Klient nie zapłaci pełnej kwoty należnej w uzgodnionym terminie płatności, Klient będzie w zwłoce z mocy prawa, bez konieczności zawiadomienia o zwłoce. Od dnia, w którym Klient zalega z płatnością, do dnia pełnej zapłaty, Klient będzie zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek handlowych, o których mowa w art. 6:119a holenderskiego kodeksu cywilnego.
   6. Wszelkie koszty dochodzenia należności od Klienta, zarówno sądowych, jak i pozasądowych, obciążają Klienta. Obejmują one między innymi koszty zajęcia, wniosków o ogłoszenie upadłości, koszty windykacji, a także koszty prawników, komorników i innych ekspertów zaangażowanych przez De Tester. Pozasądowe koszty windykacji, które poniesie De Tester – w tym koszty poniesione w ramach postępowania karnego – wynoszą co najmniej 15% całkowitej kwoty, którą Klient jest winien De Tester, przy czym minimalna kwota to 750 EUR plus VAT, bez uszczerbku dla prawa De Tester do pełnego odszkodowania za szkody i koszty poniesione w celu odzyskania należnych kwot.
   7. Pod rygorem utraty wszelkich praw, Klient musi zgłosić firmie De Tester wszelkie reklamacje dotyczące faktur na piśmie w ciągu czternastu dni od daty wystawienia faktury, pod rygorem uznania reklamowanych faktur za zaakceptowane i zatwierdzone przez Klienta, oraz reklamacje w tym zakresie nie będą już przyjmowane.
   8. De Tester ma prawo do fakturowania umów, które są wykonywane w oddzielnych przesyłkach, dla każdej przesyłki.
   9. De Tester jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności wobec Klienta z roszczeniami spółek powiązanych z De Tester wobec Klienta. Ponadto firma De Tester jest uprawniona do potrącenia swoich długów wobec Klienta z długami wobec Klienta spółek stowarzyszonych z De Tester. Ponadto De Tester jest uprawniony do potrącenia swoich długów wobec Klienta z wierzytelnościami wobec spółek powiązanych z Klientem. Spółki stowarzyszone definiuje się jako: wszystkie spółki należące do tej samej grupy w rozumieniu art. 2:24b holenderskiego kodeksu cywilnego oraz udziały kapitałowe w rozumieniu art. 2:24c niderlandzkiego kodeksu cywilnego.

15.  Zastrzeżenie własności i inne zabezpieczenia

   1. Produkty dostarczone przez De Tester pozostają jego własnością do czasu wypełnienia przez Klienta wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, w tym roszczeń wynikających z naruszenia umowy (takich jak odsetki, koszty i kary), o których mowa w art. 3 92 holenderskiego kodeksu cywilnego. Klientowi nie przysługuje żadne prawo zatrzymania w odniesieniu do tych Produktów.
   2. Produkty nie mogą być odsprzedawane, używane ani obciążane przez Klienta żadnymi prawami zabezpieczającymi, z wyjątkiem kontekstu jego zwykłej działalności biznesowej, o ile podlegają zastrzeżeniu tytułu własności.
   3. Zastrzeżenie własności zostanie przywrócone w sytuacji, gdy Klient wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań w dowolnym momencie, ale na mocy nowej umowy powstają dla Klienta nowe obowiązki.
   4. W odniesieniu do wszystkich Produktów podlegających zastrzeżeniu prawa własności przez De Tester, Klient ma obowiązek dochowania należytej staranności przyjętej w społeczeństwie, zapewnienia De Tester dostępu do tych towarów oraz niezwłocznego poinformowania De Tester na piśmie o wszelkich osobach trzecich działania, które jest lub może być związane z dostarczonymi Produktami w sposób szkodliwy dla De Tester.
   5. De Tester ma prawo przejąć lub zlecić przejęcie Produktów dostarczonych Klientowi, które pozostają własnością De Tester w przypadku, gdy Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań lub De Tester ma powody sądzić, że Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych. Klient ma obowiązek ułatwić to przejęcie. Koszty związane z odzyskaniem Produktów ponosi Klient. W przypadku przejęcia Produktów, Klientowi zostanie przyznana kwota na podstawie wartości faktury lub, w przypadku uszkodzenia Produktów, na podstawie ich godziwej wartości rynkowej.
   6. Klient ma obowiązek ostrzec osoby trzecie (takie jak powiernicy i komornicy, którzy roszczą sobie jakiekolwiek prawa w odniesieniu do Produktów, do których De Tester zachowuje tytuł własności) o zastrzeżeniu tytułu własności przez De Tester. W powyższym przypadku Klient musi niezwłocznie poinformować o tym De Tester na piśmie, listownie i pocztą elektroniczną.
   7. Niezależnie od uzgodnionych warunków płatności, Klient ma obowiązek (w każdym przypadku), niezwłocznie na żądanie De Tester, udzielić dalszego zabezpieczenia wykonania swoich zobowiązań wobec De Tester. Zabezpieczenie może polegać między innymi na udzieleniu gwarancji bankowej lub przedpłacie kwot wskazanych przez De Tester. De Tester nie będzie należny odsetek od jakichkolwiek zaliczek. Jeśli Klient nie dokona takiej płatności w terminie wyznaczonym przez De Tester, Klient natychmiast popadnie w zwłokę.

16.  Awaria i rozwiązanie, które można przypisać firmie De Tester

   1. Z mocy prawa uznaje się, że Klient popadł w zwłokę, a (pozostałe) zadłużenie Klienta wobec De Tester stanie się natychmiast wymagalne w przypadku, gdy:
    • Klient złożył wniosek o ogłoszenie upadłości lub złożył wniosek o zawieszenie płatności; Lub
    • zostanie podjęta uchwała i/lub zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu Klienta lub zakończeniu działalności gospodarczej Klienta lub sprzedaży działalności gospodarczej Klienta lub istotnie zmieni się charakter działalności gospodarczej Klienta w opinia De Testera; Lub
    • Klient nie wypełnia lub nie wypełnia w pełni jakichkolwiek zobowiązań wobec De Tester z mocy prawa lub warunków umownych; Lub
    • Klient nie zapłaci kwoty faktury należnej De Tester w wyznaczonym terminie; Lub
    • zajęcie całości lub części majątku Klienta; Lub
    • dyrektor Klienta jest zdyskwalifikowany na podstawie przepisów prawa cywilnego; Lub
    • sytuacja porównywalna do wymienionych w punktach od a do f zachodzi na mocy prawa kraju zamieszkania Klienta,
   2. W sytuacjach opisanych w artykule 16.1 De Tester będzie uprawniony do zawieszenia swoich zobowiązań lub rozwiązania umowy w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym i bez interwencji sądu, wszystko to bez uszczerbku dla innych praw De Tester, takich jak prawo do kar już należne, odsetki oraz prawo do odszkodowania.
   3. De Tester nie ma obowiązku wypłaty Klientowi jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
   4. Po rozwiązaniu umowy postanowienia, które ze swej natury mają obowiązywać nadal, pozostaną w mocy.
   5. W przypadku wypowiedzenia De Tester ma prawo odzyskać Produkty, wolne od wszelkich praw Klienta. W takim przypadku De Tester i jej upoważnieni przedstawiciele są uprawnieni do wejścia na teren/lokal Klienta w celu objęcia Produktów w posiadanie. Klient ma obowiązek współdziałania i podjęcia niezbędnych działań w celu umożliwienia De Tester wyegzekwowania swoich praw.

17.  Poprawki

De Tester  ma prawo do zmiany Umowy, w tym cen w niej określonych oraz niniejszych Ogólnych Warunków. Uznaje się, że Klient zaakceptował przedmiotowe zmiany, jeżeli De Tester nie otrzyma pisemnego protestu Klienta w ciągu czternastu dni od poinformowania Klienta przez De Tester o konieczności wprowadzenia poprawki.

18.  Prawo właściwe i właściwy sąd

  1. Wszystkie umowy zawarte pomiędzy stronami podlegają prawu holenderskiemu.
  2. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.
  3. Wszelkie spory związane z umową lub z niej wynikające będą w pierwszej kolejności kierowane wyłącznie do właściwego sądu w Utrechcie, bez uszczerbku dla prawa firmy De Tester do przedłożenia sporu innemu sądowi upoważnionemu przez prawo lub konwencję.

 

Wózek sklepowy
Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta?

Start typing to see products you are looking for.
Select your currency
Sklep
Moje konto
0 items Wózek